تصاویر گیاه دارویی زیره سبز

نام علمی : Cuminum cyminum 

 

نام تیره : Apiaceae 

 

 

 

 

 

 

 

بذر گیاه زیره سبز