ارقام جدید چغندر قند

یکشنبه 13 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 18:49
توصیف رقم:
نام: زرقان
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال -قندی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: کاشت بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق سرد و معتدل
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: متوسط
عملکرد شکر سفید: زیاد
صفت ویژه : متحمل به ریزومانیا
نام: جلگه
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: تری پلوئید
نوع رقم: نرمال - محصولی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق با طول دوره رشد نسبتا" طولانی
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: متوسط
عملکرد شکر سفید: زیاد
نام: گدوک
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال -قندی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق نعتدل و نسبتا"سرد
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: زیاد
عملکرد شکر سفید: زیاد
نام: شیرین
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال -قندی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق سرد و معتدل
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: زیاد
عملکرد شکر سفید: زیاد
نام: رسول
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: تریپلوئید
نوع رقم: نرمال - محصولی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار- فصل پائیز
مناطق مناسب کاشت: مناطق با طول دوره رشد نسبتا" طولانی
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: زیاد
عملکرد شکر سفید: زیاد
صفت ویژه : متجمل به ساقه روی
نام: جام
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : چندجوانه( مولتی ژرم)
پلوئیدی: دیپوئید
نوع رقم: نرمال -قندی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق معتدل
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: متوسط
عیار قند: زیاد
عملکرد شکر سفید: متوسط
صفت ویژه : متحمل به ریزومانیا و پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه
نام: 7233
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : چندجوانه( مولتی ژرم)
پلوئیدی: دیپوئید
نوع رقم: نرمال
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق سرد و معتدل
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: متوسط
عیار قند: زیاد
عملکرد شکر سفید: زیاد
نام: BR1
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : چندجوانه( مولتی ژرم)
پلوئیدی: تریپلوئید
نوع رقم: نرمال - قندی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار- فصل پائیز
مناطق مناسب کاشت: مناطق سردسیر- مناطق گرمسیر
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: زیاد
عملکرد شکر سفید: زیاد
صفت ویژه : مقاوم به ساقه روی
نام: IC
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : چندجوانه( مولتی ژرم)
پلوئیدی: تریپلوئید
نوع رقم: نرمال - محصولی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق معتدل
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: زیاد
عملکرد شکر سفید: زیاد
صفت ویژه : متحمل به ریزومانیا
نام: SBSI004
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال -قندی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق نعتدل و نسبتا" خنک
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: زیاد
عملکرد شکر سفید: زیاد
صفت ویژه : متحمل به ریزومانیا
نام: SBSI005
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال -قندی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: کاشت بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق سرد و معتدل
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: زیاد
عیار قند: متوسط
عملکرد شکر سفید: زیاد
صفت ویژه : متحمل به ریزومانیا
نام: SBSI006
جنس و گونه : بتاولگاریس
ژرمیته : تک جوانه (منوژرم)
پلوئیدی: دیپلوئید
نوع رقم: نرمال - محصولی
شرایط رشد:
زمان مناسب کاشت: فصل بهار
مناطق مناسب کاشت: مناطق معتدل
ویژه گی های نسبی:
عملکرد ریشه: متوسط-زیاد
عیار قند: متوسط
عملکرد شکر سفید: متوسط
صفت ویژه : متحمل به ریزومانیا
منبع:موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo