اثرات آبیاری با آب شور بر عملکرد و صفات زراعی دو ژنوتیپ گندم نان

پنج‌شنبه 3 دی‌ماه سال 1388 ساعت 21:47

به منظور تعیین اثر شوری آب آبیاری بر صفات زراعی دو لاین گندم Maya) و Tou2) آزمایشی در سال 1382 در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. آزمایش با استفاده از سه نوع آب آبیاری با هدایت الکتریکی 0.67 (شاهد)، 2 و 4 دسی زیمنس برمتر و سه مرحله ظهور ریشک ها، شیری شدن و خمیری نرم دانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد کل سنبله، شاخص برداشت و عملکرد دانه در لاین های گندم، تحت تاثیر شوری آب آبیاری قرار نگرفتند. با اعمال شوری از مرحله شیری شدن دانه به بعد، وزن خشک کل در لاین Tou2 کاهش پیدا کرد. افزایش شوری تا 4 دسی زیمنس برمتر، تعداد سنبلچه در سنبله را در لاین Maya کاهش داد. همچنین اعمال آب شور (2 دسی زیمنس برمتر) موجب افزایش تعداد سنبلچه در سنبله لاین Tou2 شد. تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن خشک کل، عملکرد دانه و شاخص برداشت در لاین Maya بیشتر بود. اما لاین Tou2 از نظر تعداد کل سنبله و وزن هزار دانه دارای برتری بود. میانگین عملکرد دانه لاین Maya نسبت به لاین 30.5 Tou2 درصد بیشتر بود

دانلود کامل مقاله

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo